top of page

Zeman Vít: Autorské čtení ve světle narativní psychologie (2022)

Aktualizováno: 18. 2. 2023

Abstrakt: Tato studie se zabývá psychosomaticky koncipovaným autorským čtením z pohledu narativně orientované psychologie. Hlavním cílem je deskripce a explikace této psychosomatické disciplíny pomocí pojmů narativní psychologie. V souvislosti s tím je také autorské čtení porovnáváno s narativní psychoterapií. Autor ukazuje, že ačkoli lze momenty vyprávění, dekonstrukce a externalizace, které patří mezi klíčové konstituenty narativní terapie, vysledovat i v rámci autorského čtení, nelze autorské čtení chápat jako specifickou podobu narativní terapie. Autorské čtení sice skýtá určitý terapeutický aspekt, nicméně jej kvůli tomu nelze považovat za terapii.


Abstract: The study examines psychosomatically conceived authorial reading from the perspective of narrative-oriented psychology. The main aim is to describe and explicate this psychosomatic discipline using the concepts of narrative psychology. In this context, authorial reading is also compared with narrative psychotherapy. The author shows that although moments of narration, deconstruction and externalization, which are among the key constituents of narrative therapy, can be traced in the context of authorial reading, authorial reading cannot be understood as a specific form of narrative therapy. Although there is a therapeutic aspect to reading, it cannot be considered a therapy because of this.

Autor / Author: Vít Zeman

Datum / Date: December 2022

Klíčová slova / Keywords: autorské čtení, narativní psychologie, dekonstrukce, konstruktivismus, psychoterapie, authorial reading, narrative psychology, deconstruction, constructivism, psychotherapy


Citace / Citation: Zeman Vít. Autorské čtení ve světle narativní psychologie [online]. Ústav pro výzkum a studium autorského herectví. 18. 2. 2023. [cit. ]. Dostupné z: https://www.autorskeherectvi.cz/post/zeman-vit-autorske-cteni-ve-svetle-narativni-psychologie-2022


Celý text (CZ) v PDF můžete stáhnout zde. / The whole text (CZ) in PDF can be downloaded here.

Zeman-Autorske cteni ve svetle narativni psychologie
.pdf
Stáhnout PDF • 1.09MB


Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Hančil Jan: Autorské herectví jako dialog (2022)

Abstrakt: Studie se zabývá kontexty autorského herectví. Upozorňuje na vztah autorského herectví a herectví činoherního, zejména odkazuje na větší důležitost vnímání vzhledem k jednání. Zdůrazňuje Teo

Comentarios


bottom of page