top of page

Šípek Jiří: Dialog nad dialogickým jednáním (2020)

Aktualizováno: 27. 1. 2023

A Dialogue on Dialogical Acting


Abstrakt: Vstupuji do prostoru s úkolem „být sám sebou“ a dostat se do kontaktu se svými „vnitřními partnery“. Nahlas si zvědomuji své pocity a prožitky. Ivan Vyskočil pomáhá: Ptej se vnitřního partnera. Pojmenovávej, co se děje. Když nevíš, jak dál, tak se zasměj, zazpívej si to, komentuj si ten stav. Atp. Zachycuji pocity, myšlenky, beru je jako mé „vnitřní partnery“, převádím je do vnější akce. Snažím se pozorovat, vědomě jednat, držet ve vědomí, co a kde se dělo těsně před touto situací a co by se mohlo dít vzápětí. Snažím se o odstup vůči tomu všemu dění. A když se daří, tak se objeví struktura ve tvaru a v čase, rytmizování, tedy příběh.


Abstract: I enter the space with a task ‘to be myself’ and to engage with my ‘inner partners’. I am aware of and verbalise out loud my feelings and my experience. Ivan Vyskočil helps: Ask your inner partner. Verbalise what is happening. When you don’t know how to go on, laugh, sing about it, comment on that state. Etc. I capture my feelings, thoughts, I approach them as my ‘inner partners,’ I transform them into outer action. I try to observe, consciously keep track of what preceded the action and what might follow afterwards. I try to gain distance from all that is happening. When I’m successful, I see a structure in time and space, rhythm, and therefore, a story.


Autor / Author: Jiří Šípek

Datum / Date: December 2020

Klíčová slova / Keywords: dialogické jednání, vnitřní partner, hledání výrazu a akcí, pozornost, odstup, Dialogical Acting, inner partner, searching for expression and action, attention, distance


Citace / Citation: Jiří Šípek. Dialog nad dialogickým jednáním [online]. Ústav pro výzkum a studium autorského herectví. 15. 1. 2021 [cit. ]. Dostupné z: <https://www.autorskeherectvi.cz/post/šípek-jiří-dialog-nad-dialogickým-jednáním>.


Celý text v PDF můžete stáhnout zde. / The whole text in PDF can be downloaded here.

Sipek_Dialog nad dialogickym jednanim
.pd
Stáhnout PD • 332KB

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Kommentare


bottom of page