top of page

Jurechová Zuzana: Ticho ako situácia pre objavenia hlasu z tela (2020)

Aktualizováno: 27. 1. 2023

Silence as an Opportunity for the Discovery of the Voice from the Body


Abstrakt: Štúdia je venovaná skúmaniu, aké možnosti predstavuje ticho pre hlas. Autorka vychádza z vlastných reflexií skúšania dialogického jednania s vnútorným partnerom, konkrétne z momentov, kedy je náročné ozvať sa do ticha. Paralely a dôvody tejto situácie nachádza u vybraných predstaviteľov z oblasti literatúry, divadla, hudby a lingvistiky. Vedomé ticho otvára nové možnosti poznania, ktorého súčasťou je objavenie vedomého hlasu. Ten nevzniká v našej predstave, ale na základe upriamenia pozornosti na vlastné telo, ktoré ticho umožňuje.


Abstract: This study is dedicated to exploring the possibilities silence can have for our voice. The author works with her own reflections of experimenting with Dialogical Acting with the Inner Partner. She particularly notices the moments of silence in which it is difficult to make any sound. She finds parallels and explanations for this phenomenon in literature, theatre, music and linguistics. Conscious silence opens new possibilities of understanding, part of which is the discovery of one’s own voice. Such a voice doesn’t originate in our imagination, but rather in focused attention on our body that silence allows.


Autor / Author: Zuzana Jurechová

Datum / Date: December 2020

Klíčová slova / Keywords: dialogické jednání, ticho, telo, vedomý hlas, dialogical acting, silence, body, conscious voice, Ivan Vyskočil


Citace / Citation: Zuzana Jurechová. Ticho ako situácia pre objavenia hlasu z tela [online]. Ústav pro výzkum a studium autorského herectví. 15. 1. 2021 [cit. ]. Dostupné z: <https://www.autorskeherectvi.cz/post/jurechová-zuzana-ticho-ako-situácia-pre-objavenia-hlasu-z-tela>.


Recenzoval / Peer-Reviewed by doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D. (JAMU).


Celý text v PDF můžete stáhnout zde. / The whole text in PDF can be downloaded here.

Jurechova_Ticho ako situacia pre objaven
.
Stáhnout • 722KB


Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Kommentare


bottom of page