top of page

Hic sunt leones: o autorském herectví (2003)

Aktualizováno: 21. 1. 2023

Hic Sunt Leones: On Authorial Acting


Abstrakt: Sborník příspěvků z konference uspořádané v Divadle Na Zábradlí Ústavem pro výzkum a studium autorského herectví (8. a 9. listopadu 2002) je rozdělen do tematických bloků, které jsou věnovány psychosomatickým disciplínám a jejich pedagogice a metodologii výzkumu. Autoři se věnují nejen disciplíně dialogické jednání s vnitřním partnerem, ale i výchově k řeči a hlasu, pohybu či herecké propedeutice. Součástí sborníku jsou i obecnější úvahy o pedagogice, psychologii a autorství ve vztahu k autorskému herectví.


Abstract: Conference proceedings from the conference hosted at the Theatre on the Balustrade by the Institute of Research into and Study of Authorial Acting on 8-9.11.2002. It is divided into thematic parts dedicated to psychosomatic disciplines and their pedagogy and methodology of research. The authors focus not only on the discipline of Dialogical Acting with the Inner Partner, but also on the education of speech and voice, movement and acting. The collection also includes general reflections on pedagogy, psychology and authorship in connection to authorial acting.


Obsah / Content:

Vyskočil Ivan: Úvodem

Pilátová Jana: O alternativě

Plichta Jaroslav: O nutné zbytečnosti Katedry autorské tvorby a pedagogiky či Ústavu pro výzkum a studium autorského herectví v České republice

Makonj Karel: Pantalone, nebo Vyskočil?

Roubal Jan: Vyskočilova koncepce (ne)divadelního autorství

Pokorná Jaroslava: Reflexe námezdné herečky

Slavíková Eva: Hic sunt leones

Musilová Martina: Proč již sedm let nejsem schopna napsat, co je dialogické jednání

Brikcius Eugen: Dialogické a monologické jednání

Válková Libuše: O psychosomatických aspektech netradiční metody hlasové výchovy

Fryntová Vítězslava: O paradoxu autorského čtení

Čunderle Michal: Etika řeči

Vaňková Irena: Přirozený jazyk, přirozený svět

Šlédrová Jasňa: Obraz hry a herce v českém jazyce

Hohler Vilém: Marginálie k některým psychosomatickým aspektům herectví

Kröschlová Eva: Paralelní průběh „vnější a vnitřní techniky“, nebo organicky propojená „dvousměrná“ cesta ve výuce herectví?

Kratochvílová Zdenka: Poznámky z hlediska pohybových předmětů na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU

Petišková Ladislava: K filozofii duncanismu

Hnízdil Jan: Vrcholový sport jako modelová sociální hra divadla postmoderní společnosti

Weinberger Jiří: Dílčí reflexe pasivního účastníka konference

Hančil Jan: Stanislavský znovu v popředí

Pernica Alexej: Okamžiky nepravdy jako jeden z nutných prvků našeho života, procesu tvorby herecké postavy a divadla vůbec

Martinec Václav: Homo ludens

Frysová Šůsová Martina: Projekt a reflexe

Frys Martin Heřman: Herecká partitura

Vyskočilová Eva: K některým metodologickým obtížím výzkumu autorského herectví

Švec Vlastimil: Zkušenostní postupy v přípravě učitelů jako zdroj utváření jejich implicitních znalostí

Krejčí Vladimír: K diskusi o autorském herectví z pohledu zkoumání tvůrčího učitelství

Krejčová Evelina: Několik poznámek k výzkumu a studiu autorského herectví

Broulíková Veronika: Přístup ke vzdělávání neslyšících v oboru Výchovná dramatika neslyšících

Mikotová Zoja: Být viděn, být slyšen, být vnímán

Kredba Jan: Dynamická psychoterapie, léčba chronické bolesti a hra

Hlavatý Karel: Filosofie, výchova, dialogické jednání a autorství

Sovová Pavla: Moje vzdělávací aktivity v obci

Hogenová Anna: Chvála neužitečnosti

Nikl Petr: Pád loutky

Vyskočil Ivan: Závěrem

Dialogické jednání (heslo k autorizaci)

Summary

Datum / Date: 2003

Editor: Čunderle Michal

Klíčová slova / Keywords: autorské herectví, dialogické jednání, hlas, řeč, pohyb


Citace / Citation:

Hic sunt leones: o autorském herectví. Michal Čunderle (ed.). Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2003. ISBN 80‑7331‑001‑5. Dostupné na WWW: <https://www.autorskeherectvi.cz/post/hic-sunt-leones-o-autorském-herectví-2003>.


Celý sborník v PDF můžete stáhnout zde. / The complete collection in PDF can be downloaded here.

HicSuntLeones_cely_sbornik_smallv2
.pdf
Stáhnout PDF • 29.68MB


Comments


bottom of page