top of page

Hančil Jan: Autorské herectví jako dialog (2022)

Abstrakt: Studie se zabývá kontexty autorského herectví. Upozorňuje na vztah autorského herectví a herectví činoherního, zejména odkazuje na větší důležitost vnímání vzhledem k jednání. Zdůrazňuje Teorii dialogického já Huberta Hermanse jako konstruktivistický model, který vytváří vhodnou pojmovou bázi pro praxi dialogického jednání a autorského herectví a zdůvodňuje jeho dynamiku. Studie dále podrobněji zkoumá jedno z východisek, na kterých stojí i Hermansova teorie, a sice dialogické pojetí románu Michaila Bachtina s důrazem na pojem různořečí, které je chápáno jako permanentní mnohovrstevnatý dialog složek slovesného a potažmo i jevištního díla. Ukazuje, jak koncept různořečí bytuje v autorském herectví, kde do něj navíc vstupuje mimoslovní rovina jednání. Odtud je velmi blízko k brechtovskému pojetí epického divadla, zejména pak k jeho modelu Pouliční scény. Studie je uzavřena krátkým odkazem k pedagogické praxi, a sice k předmětu herecká tvorba v autorském tvaru, který s Bachtinovými i Brechtovými východisky vědomě pracuje a používá je při výuce a strukturaci mnohohlasého kolektivního autorského tvaru.


Abstract: The study deals with the contexts of authorial acting. It draws attention to the relationship between authorial acting and dramatic acting, in particular referring to the greater importance of perception in relation to action. It highlights Hubert Hermans' Dialogical Self Theory as a constructivist model that provides a suitable conceptual basis for the practice of dialogical acting and authorial acting and justifies its dynamics. The study further examines in more detail one of the premises on which Hermans's theory also lies, namely Mikhail Bakhtin's dialogical conception of the novel, with an emphasis on the notion of heteroglossia, which is understood as a permanent multi-layered dialogue between the components of a verbal and, consequently, a stage work. It shows how the concept of heteroglossia is present in the authorial acting, where the extra-verbal level of action enters into it. From here it is very close to Brecht's concept of epic theatre, especially his model of the Street Scene. The study concludes with a brief reference to pedagogical practice, namely the course Acting In Creative Project, which consciously works with Bakhtin's and Brecht's premises and uses them in teaching and structuring a multi-voiced collective authorial form.


Autor / Author: Jan Hančil

Datum / Date: November 2022

Klíčová slova: dialog, různořečí, heteroglossie, vnímání, jednání, autorský, herectví, dialogue, heteroglossia, perception, acting, authorial acting


Citace / Citation: Hančil Jan. Autorské herectví jako dialog [online]. Ústav pro výzkum a studium autorského herectví. 18. 2. 2023. [cit. ]. Dostupné z: https://www.autorskeherectvi.cz/post/hancil-jan-autorske-herectvi-jako-dialog-2022


Celý text v PDF můžete stáhnout zde. / The whole text in PDF can be downloaded here.

Hancil-Autorske herectvi jako dialog
.pdf
Download PDF • 551KB

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page